יעדי פריסה מבצעית ב"איחוד הצלה"

יעדי פריסה מבצעית ב"איחוד הצלה"
שיתוף

הסבר כללי על הפריסה המבצעית:

מתוך מגזין בקצב מבצעי – עלון הרפואה הדחופה של 'איחוד הצלה'   > להורדת הגיליון <

צלמים: יחיאל גורפיין, שמולי הרשקופ, שירה הרשקופ, אבי נעם, שלומי מזרחי, משה מזרחי.

פריסה מבצעית הינה תוכנית עבודה רב שנתית, שמטרתה להגשים את חזון "איחוד הצלה" למתן מענה רפואי ראשוני לפני הגעת האמבולנס בתוך 90 שניות בכל רחבי הארץ.

במסגרת כתיבת תורת הפריסה המבצעית של "איחוד הצלה", בוצע ניתוח מעמיק של זמני המענה במספר אזורים בארץ, ובהתבסס על המענה המיטבי במספר סניפים בעלי מאפייני שטח אורבני ובמספר סניפים בעלי מאפייני שטח כפרי ( ישובים, מועצות אזוריות) נקבע התקן על פיו מתוכנן גיוס מתנדבים חדשים, ופריסת מתנדבים ברחבי הארץ.

עקרונות הפריסה המבצעית:

שטח עירוני אורבני צפוף – בשטח אורבני צפוף, הכולל עיריות ומועצות מקומיות גדולות, הוגדר יעד של כונן אחד של איחוד הצלה לכל 2,000 תושבים.

שטח כפרי – בשטח כפרי, בעל מאפיינים של ישובים קטנים המהווים חלק ממועצות אזוריות, וכן מועצות מקומיות קטנות, בדגש על מועצות מקומיות אשר נמצאות במרחב המועצות האזוריות ובאזור שרובו ישובים קטנים, הוגדר תקן של כונן אחד לכל 1,000 איש באוכלוסיה.

יעד מינימאלי:

נקבע יעד מינימאלי של 3 מתנדבים לכל נקודת ישוב, גם אם הישוב מונה פחות מ3,000 תושבים.
החרגה ליעד מינימום – ישנה החרגה לתקן זה, כאשר ישנם מספר ישובים סמוכים, הבנויים כגוש ישובים צמודים, ו/או ישובים הסמוכים לעיר/מועצה מקומית המהווים רצף טריטוריאלי אחד, המאפשר מענה מבצעי בין הישובים הסמוכים, אז ישנה לעיתים הורדה של התקן ל2 מתנדבים לנקודת ישוב.

מאפיינים נוספים המשפיעים על קביעת תקן המתנדבים:

מעבר לעקרונות הבסיס המשפיעים על קביעת התקן ליעד המתנדבים בשטח הסניף, ישנם מאפיינים נוספים המשפיעים על קביעת יעד המתנדבים בסניף,
חלק מהמאפיינים :

תרחישי ייחוס – תרחישי חירום הקשורים בסיכון בטחוני בתרחישי מלחמה, או מתיחות. בהקשר זה מושפעים סניפים במחוז יו"ש, סניפים בגזרת עוטף עזה, סניפים בגבול הצפון, וסניפים צמודי גבול בכלל רחבי הארץ, כאשר יוקצו יעדים לכמות מתנדבים גדולה יותר גם בישובים קטנים, אשר עשויים להיות נצורים או מנותקים במשך זמן ארוך ללא מענה רפואי בתרחישי חירום צפויים.

מאפייני השטח הגאוגרפי ומרחק בין נקודות ישוב – נקבע תקן גבוה יותר ליעד מתנדבים במקומות ישוב בהם המרחק הגאוגרפי בין ישובים, וכן המרחק מבית החולים ומנקודת הזנקה לאמבולנס רחוקים באופן משמעותי.

יעדים נוספים המתבססים על עקרונות יעדי הפריסה המבצעית:

יעד ALS – נקבע יעד של 10% כוננים ברמת ALS מסך יעד המתנדבים.

יעד אופנולנסים – נקבע יעד של 20% אופנולנסים מסך יעד המתנדבים.

הערות ליעדי אופנולנסים –

1. יעד זה לעיתים משתנה, ומתמקד בעיקר באזורים אורבנים צפופים, כאשר באזורים בעלי מאפייני שטח כפרי, ללא עומסי תנועה בצירים, מושם דגש על כמות המתנדבים ולא על כמות האופנולנסים.

2. שיקולי החלוקה של אופנולנסים אינם קשורים ישירות ליעדי הפריסה המבצעית, אם כי יש לציין כי השיקולים מושפעים מרמת הזמינות של המתנדב ליציאה למקרים, ומכמות היציאה בפועל של המתנדב לאירועי חירום רפואיים בתקופה שקדמה לבקשה להקצאת אופנולנס.

יעד דפיברילטורים – נקבע יעד של 50% דפיברילטורים מסך המתנדבים, קרי, דפיברילטור לכל מתנדב שני.

הערות ליעדי דפיברילטור

1. יעד דפיברילטורים הינו כללי, אך פרטנית מושם דגש על פריפריה, וישובים המרוחקים מנקודות ישוב אחרות ומנקודת הזנקה של אמבולנסים בקרבתם.

2. מושם דגש על אופנולנסים – כאשר לכל אופנולנס מוצמד דפיברילטור – ומחושב לבסוף כחלק מיעד הדפיברילטורים הסניפי והארצי.

יעד חוסן – נקבע יעד של 10% מתנדבים בעלי הכשרת חוסן, מסך יעד המתנדבים.

הערות ליעדי חוסן:

1. יעדי חוסן לעיתים אינם בעלי הקשר סניפי אלא בעלי הקשר מחוזי, שכן ישנו מענה של כונני חוסן בין סניפים סונים, ומרחקי התגובה של כונני חוסן גדולים יותר מאשר מענה מרחקי התגובה של כונני חירום רפואיים.

2. יעדי חוסן מושפעים, בדומה ליעדי המתנדבים, מתרחישי הייחוס בחירום, וכן היסטוריה גזרתית של הצורך במתנדבי חוס"ן (כדוגמת דגש על סניפים בעוטף עזה, מחוז יו"ש וגבול הצפון)

יישום והטמעת יעדי הפריסה המבצעית:

יעדי הפריסה המבצעית מופצים באמצעות מספר תוצרים כפי שיפורט בהמשך, לאגפי הארגון השונים, וכן לבעלי התפקידים הרלוונטיים בסניפים, במטרה להוות בסיס תכנוני לגיוס מתנדבים ולהחלטה על מקומות לפתיחת קורסי חובשים חדשים.

כלי תכנוני סניפי – תוצרי הפריסה המבצעית מאפשרים לראש הסניף ולרכז המבצעים לקבל תמונת מצב אודות יעד המתנדבים הרצוי בשטח הסניף, כמות המתנדבים בפועל, וכמות המתנדבים לגיוס, כאשר בעת גיוס מתנדבים לקורס חובשים חדש, יגוייסו מתנדבים מהישובים בהם ישנו חוסר על פי היעדים, ויקבלו עדיפות על פני מועמדים מישובים בהם ישנם מספיק מתנדבים.

מדידת הפריסה, והיישום בשטח:

1. אחת לשנה מופקים דוחות מתנדבים פעילים בארגון , עם מקומות המגורים והשיוך הסניפי של המתנדב, ומבוצע ניתוח של כמות המתנדבים בפועל בכל נקודת ישוב, למול יעד המתנדבים, תוך עדכון כלל הנתונים על מתנדבים חדשים שנוספו, ומתנדבים שנגרעו, בהתאם לכך נקבעים יעדים מעודכנים המכילים את הפערים בכל סניף וברמה המחוזית והארצית.

2. לאחר ניתוח הנתונים, מופצת תוכנית יעדי פריסה מבצעית ארצית, הכוללים המלצה לסניפים בהם יש לשים דגש על גיוס מתנדבים ופתיחת קורסים חדשים.

3. דוח זה מהווה את הבסיס לתוכנית העבודה השנתית של איחוד הצלה בפתיחת קורסים חדשים, וגיוס מתנדבים.

מפת פריסה מבצעית – מחוזות איחוד הצלה

 

תוצרי התוכנית לפריסה מבצעית

1. טבלאות יעדים, הכוללות את רשימת הישובים והרשויות הנכללות בשטח הסניף, מאפייני הישובים , כמות התושבים בישוב
( נתוני למ"ס עדכניים).

2. פוליגונים – מפה המציגה את נתוני הפריסה המבצעית , בדגש על חלוקה לגבולות גזרה של כל סניף.

3. גלי קשר – בהתבסס על גלי גבולות הגזרה של הסניפים, מוגדרים גלי הקשר ומספרי קבוצות הדיבור לכל פוליגון, בהתאם לגודל הפוליגון, סוג השטח, ומאפיינים מבצעיים ייחודיים של הסניף.

4. מפת פריסה מבצעית סניפית – כלי לתכנון והצגת נתוני הסניף באמצעות מפה, לבעלי התפקידים בסניף ובמחוז.

 

 

 

 

חיבור הפריסה המבצעית למוקד המבצעי:
מערכת השו"ב (שליטה ובקרה) באמצעותה מופעלים מתנדבי איחוד הצלה, מעודכנת בפוליגונים של מערכת הפריסה המבצעית.

הקפצה אוטומטית של גל הקשר הרלוונטי בעת קבלת מקרה –
בעת פתיחת אירוע מבצעי במערכת השו"ב במוקד הארצי, לאחר הזנת מיקום האירוע, מוצג באופן מיידי ואוטומטי למשגר ( המוקדן המנהל את תעבורת הקשר המבצעית וגלי הקשר במחוז) הגל הפנימי שבשטחו נמצא האירוע, וכן הגל המחוזי בשטחו נמצא האירוע.

הצגת הפוליגונים במערכת השו"ב LOGIS במוקד

 

גבולות גיזרה- סניפים במחוז שפלה

 

דוד קריספיל – משנה לסמנכ"ל מבצעים

החל את דרכו באיחוד הצלה בשנת 2011 כקצין משמרת במוקד המבצעים הארצי,

בהמשך הקים את אגף מערכות מידע ושימש כמנהל אגף מערכות מידע, לאחר מכן התקדם בארגון כמנהל אגף מבצעים.

כיום, בתפקידו כמשנה לסמנכ"ל מבצעים אמון על רגולציה, יעדי פריסה מבצעית, כתיבה והטמעת נהלים ארגוניים,
הקמת יחידת הרחפנים ויישום פרויקטים טכנולוגיים ומבצעיים במטה המבצעים.

צלמים: יחיאל גורפיין, שמולי הרשקופ, שירה הרשקופ, אבי נעם, שלומי מזרחי, משה מזרחי.

בשנה האחרונה השנה 6,500 מתנדבי איחוד הצלה
טיפלו ביותר מ- 625,000 מקרים רפואיים בזמן הגעה של 160 – 90 שניות!

אנחנו משוכנעים שבעזרתכם אפשר להגיע יותר מהר

אולי גם יעניין אותך