הלכות ראש השנה למתנדבים

מתנדב איחוד הצלה רגע לפני כניסת יום הכיפורים יוצא לקריאת חירום צילום: בועז בן ארי

הלכות ראש השנה למתנדבים

אמירת סליחות

מי שיצא למקרה והפסיד אמירת סליחות בציבור יאמר אותן ביחיד. אולם לא יאמר י"ג מידות ביחידות וגם לא בקשות בלשון ארמי כגון "מחי ומסי" וכד'. אם י"ג המידות מופיעות בתוך. הסליחה, ידלג על אותן מילים 1
נפילת אפיים בסליחות דינה כנפילת אפיים בתפילה שאם נמצא במקום שיש בו ספר תורה או שיכול לראות ממקומו את ארון הקדש בבית הכנסת הוא נופל על פניו ואם לאו, אומר . תחנון ללא נפילת אפיים 2. מנהג ירושלים ליפול נפילת אפיים, בירושלים, אפילו במקום שאין ספר תורה 3

 

הכנות לחג

חייבים להיערך מבעוד מועד למצב שבו מספר ימים רצופים קדושים בקדושת חג. לכן, בנוסף להכנות הרגילות שלפני כל שבת, יש לתת את הדעת למצב מיוחד זה.
יש לדאוג למלא את בלון החמצן, למלא דלק ברכב ולטעון את מכשיר הבלובירד ו/או הסמארטפון. כמו כן, יש לבדוק שיש מלאי מספיק מכל ציוד מתכלה אחר.
אם חושש שכמות הדלק ברכב לא תספיק, מפאת מרחקי הנסיעה או כמות המקרים וכד', יכין דלק בתוך מיכלים וימלא ידנית במהלך החג. כמו כן, אם חושש שבלון החמצן לא יספיק ידאג לבלון חמצן נוסף.
ופשוט שאם נוצר צורך במהלך החג להצטייד בדבר חיוני, לדוגמה אם אזל החמצן, שחייב לעשות כן. ואין הבדל בין אם הוא התכונן כראוי בערב החג לבין אם פשע ולא התכונן.
ותמיד צריך לחפש את האופן שבו לא יהיה חילול שבת וחג, או לכל הפחות לדאוג להקטין את האיסור כמה שניתן. לדוגמה, ניתן להשתמש בבלון חמצן של מתנדב אחר שאינו כונן בימים אלו.

טעינת מכשיר הבלובירד או הסמארטפון

סוללות הבלובירד והסמארטפון אינן מחזיקות מספר ימים רצופים.

עדיפות א'

הפתרון העדיף הוא לחבר למכשיר בערב החג מטען נייד או סוללת גיבוי. כאשר הסוללה
טעונה במלואה וגם המטען הנייד טעון במלואו המכשיר יכול להחזיק יומיים או יותר ללא כל
צורך של חיבור וניתוק במהלך החג.
רצוי לקשור את המטען הנייד לגב המכשיר כך שנשיאת שני המכשירים נעשית בבת אחת.

עדיפות ב'

בהיעדר אפשרות להשתמש במטען נייד ניתן להשתמש בפתרון של שעון-שקע. יש להצטייד בשעון המחובר לשקע ("שעון שקע") ולכוון אותו כך שיחבר וינתק את הזרם לסירוגין. את פעולות החיבור והניתוק של המכשיר למטען צריך לבצע בשינוי, ולכתחילה, בזמן שהזרם מנותק, וכפי שיתבאר בהמשך. אולם, מי שצריך לצאת עכשיו למקרה עם המכשיר או מי שהסוללה התרוקנה לו לגמרי, יחבר או ינתק גם כשהזרם מחובר.
לפני החג יתקע את השעון בשקע שבקיר ואת המטען יתקע בשעון.
במקום שיש אפשרות לבקש מנכרי במהלך החג, יאמר לנכרי לחבר או לנתק את המכשיר, ולכתחילה בזמן שהזרם מנותק, כדלעיל.
מי שאינו כונן יניח את המכשיר מחובר למטען מערב החג. אם יתרחש ארוע חריג שיצטרך לצאת, ינתק את המכשיר וייצא. בסיום האירוע או בסיום התורנות של הכונן, אל יחבר שוב את המכשיר למטען, גם אם הוא מחובר לשעון והוא במצב מנותק. אולם, אפשר לומר לנכרי לחבר את המכשיר למטען בזמן שהוא מנותק מזרם החשמל.
במקום שאפשר, עדיף לחלק את התורנויות כך שכל תורנות היא יום אחד לכל היותר. באופן הזה, מי שהוא תורן ביום השני ישאיר את הבלובירד מחובר למטען מערב החג ויבצע רק פעולה אחת של ניתוק כשמגיעה התורנות שלו.
עדיף לבצע את כל החיבורים והניתוקים במהלך היום השני של ר"ה. דהיינו חיבור ו/או ניתוק בלילה השני לאחר צאת הכוכבים 4

התקיעות

חייב אדם לשמוע בראש השנה שלושים קולות, דהיינו שלוש פעמים תשר"ת, שלוש פעמים. תש"ת ושלוש פעמים תר"ת 5
לכן מי ששמע תקיעות דמיושב (התקיעות שתוקעים לפני מוסף) יצא ידי חובתו, ואם הפסיד את התקיעות האחרות אינו חייב לחזור ולשמוע.
סדר התקיעות אינו מעכב, דהיינו שאין חשיבות שיהיה תשר"ת לפני תש"ת וכדומה, אם בסך. הכל שמע את שלושים הקולות שחייב בהם 6
אם לא שמע חלק מתשר"ת, גם הקולות שהוא שמע לא נחשבים כלל. וכן הדין בתש"ת ותר"ת אם לא שמע מתחילה ועד סוף, נחשב כלא שמע כלל.
אם לא שמע את הברכה, או שלא הספיק לשמוע לפחות תשר"ת אחד, תש"ת אחד ותר"ת אחד (סך הכל עשרה קולות) לאחר הברכה, חייב לברך לעצמו לפני שהוא שומע. ומברך שתי ברכות, לשמוע קול שופר ושהחיינו.
סדר התקיעות והתפילות אינו מעכב ולפיכך יכול לשמוע תקיעות לאחר תפילת מוסף 7. אע"פ. כן, אם יש מי שיתקע, ראוי לשמוע את התקיעות לפני תפילת מוסף 8
אם בא לצאת ידי חובה בתקיעות שאחר תפילת מוסף, צריך להודיע לבעל תוקע שיתכוון. להוציא אותו ידי חובה 9
למרות שאסור להפסיק בדיבור בין התקיעות, אם דיבר אינו צריך לחזור ולברך 10 . והוא הדין. אם יצא למקרה, אינו חוזר ומברך

 

התפילות

מי שיצא באמצע תפילת עמידה וחזר תוך מספר דקות, אם זמן ההפסקה קצר יותר מהזמן שהוא רגיל להתפלל תפילה זו מראשיתה ועד סופה, אזי אינו חוזר לראש התפילה אלא. לתחילת הברכה שפסק בה 12
לדוגמה, אם הפסיק באמצע ברכת שופרות שבתפילת מוסף וחזר תוך עשר דקות, והוא רגיל להתפלל את כל תפילת מוסף ברבע שעה, אז הוא חוזר לתחילת ברכת שופרות. אבל אם התעכב עשרים דקות אז חוזר לראש התפילה.
שלושת הברכות הראשונות ושלושת הברכות האחרונות נחשבות, לעניין זה, כיחידה אחת ולכן אם הפסיק באמצע שלושת הברכות הראשונות יחזור תמיד לראש, ואם הפסיק באמצע שלושת הברכות האחרונות הפסקה קצרה חוזר לרצה.
כתיבה וחתימה טובה!

 

 


1מ"ב תקפ"א ס"ק ד'
2שו"ע קל"א בהג"ה ובמ"ב ס"ק י"ג
3ארץ ישראל סי' א' סעיף ט' לגרי"מ טוקצ'ינסקי

4למרות שחז"ל החמירו ביו"ט שני של ר"ה כעין דאורייתא, מ"מ סוף סוף איסורו דרבנן והוא יותר קל מיו"ט הראשון.
5שו"ע תק"צ ס"ב.
6שו"ע תקצ"ג בשעה"צ ס"ק ד'.
7שו"ע שם ס"ב בהג"ה ובמ"ב ס"ק ה'.
8שו"ע תקצ"ב ס"ב בהג"ה ובמ"ב ס"ק ז'.
9שתקיעות אלו הן רק מנהג ובעל התוקע סבור שכל הצבור כבר יצא ידי חובתו, הגר"ע אויערבך.
10 שו"ע תקצ"ב ס"ג.
11 הגר"ע אויערבך.

12 שו"ע ק"ד ס"ה וס"ו.

 


בעלי הכשרה רפואית, מעוניינים להצטרף להתנדבות באיחוד הצלה

צרו קשר >

בעלי הכשרה רפואית, מעוניינים להצטרף להתנדבות באיחוד הצלה